Fizjoterapia

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU
WYCHOWANIE FIZYCZNE

dla studentów I roku kierunku Fizjoterapia
w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu w Katowicach
w roku akademickim 2022/2023


Zajęcia z przedmiotu Wychowanie Fizyczne prowadzone są w oparciu o Regulamin Studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 49/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. Senatu.


I. Zasady uczestnictwa w zajęciach
1. Uczestnictwo na ćwiczeniach jest obowiązkowe.
2. Student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach z grupą studencką, do której został przypisany na danych rok akademicki
3. Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej. W przypadku zajęć prowadzonych w innej formie – zgodnie z decyzją Władz Uczelni, student zobowiązany jest do spełnienia przedstawionych w tym wypadku kryteriów.
4. Student zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad BHP, które zostaną szczegółowo omówione na pierwszych zajęciach
5. W zajęciach realizowanych w Uczelni nie może uczestniczyć Student, który ma objawy chorobowe sugerujące infekcję, w tym wirusową (tj. gorączka, kaszel, duszność, ból gardł a, wydzielina z nosa, zaburzenia węchu/smaku, ból
głowy, ogólne rozbicie, osłabienie itp).
6. Student na stronie internetowej Katedry i Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu może zapoznać się z następującymi dokumentami:
- Opis przedmiotu wraz ze szczegółowym wykazem zagadnień realizowanych na ćwiczenia.
- Regulamin zajęć
- Kartę modułu/przedmiotu
- Harmonogram konsultacji z nauczycielem akademickim
7. Wszystkie materiały dydaktyczne podlegają ochronie praw autorskich w zakresie własności intelektualnej. Naruszenie praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku (nagrywanie, fotografowanie, kopiowanie, rejestrowanie) będzie skutkowało wszczęciem postępowania dyscyplinarnego
8. Wszyscy studenci są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania powyższego Regulaminu oraz bieżącego śledzenia komunikatów w „Wirtualnej Uczelni”.
II. Zasady uczestnictwa w ćwiczeniach
1. Student aktywnie uczestniczy w każdych ćwiczeniach i jest na zajęciach w stroju sportowym oraz obuwiu zmiennym. Długoterminowe zwolnienia z zajęć fizycznych nie są akceptowane. Spóźnienie przekraczające 15 minut będzie traktowane jako nieobecność
III. Zasady usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach ( ćwiczenia)
1. Wszystkie nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione.
2. Nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona poprzez przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia (lekarskiego, sądowego, urzędowego) na pierwszych zajęciach po nieobecności.
3. W przypadku nieobecności na zajęciach wynikającej z uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni, oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz (konferencje, zjazdy, zebrania, zawody sportowe), działalności na rzecz Uczeni organizowanej lub współorganizowanej przez Samorząd Studencki, uczestnictwa w egzaminie poprawkowym, są usprawiedliwiane bez konieczności odrabiania, na podstawie usprawiedliwienia poświadczonego przez odpowiedni organ/osobę.
4. Istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności związanej ze zdarzeniami losowymi w formie pisemnej.
IV. Zasady, tryb i terminy zaliczeń:
Zasady ogólne :
1. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie i uznanie efektów uczenia się przypisanych do przedmiotu i określonych w karcie modułu/przedmiotu.
Ćwiczenia:
2. Wymagana jest 100% frekwencja we wszystkich zajęciach.
3. Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest czynny udział w zajęciach oraz wykonywanie poleceń prowadzącego.
V. Warunki odrabiania zajęć z przyczyn usprawiedliwionych
1. Zajęcia praktyczne (ćwiczenia) student zobowiązany jest uzupełnić w ramach zajęć z innymi grupami, po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.
2. Student w danym dniu może odrobić tylko jedne zajęcia.
3. Zajęcia powinny być odrabiane na bieżąco, najpóźniej do dwóch tygodni po zaistnieniu nieobecności.
IV. Forma egzaminu / Zaliczenia końcowego
1. Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny na podstawie obecności studenta na zajęciach
V. Sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach zaliczeń końcowych i egzaminów.
1. Wyniki zaliczeń końcowych i egzaminów ogłoszone będą w ciągu 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu, w „Wirtualnej Uczelni”.
VI. Zasady konsultacji z nauczycielem akademickim
1. Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Jednostki oraz na tablicach ogłoszeń mieszczących się w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu.
VII. Kwestie sporne i niezawarte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 49/2022 Senatu SUM z dnia 29 czerwca 2022 r.
VIII. W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i wynikających z niej Zarządzeń Rektora SUM możliwa jest zmiana trybu i formy prowadzenia zajęć, zaliczeń i egzaminów.
IX. Regulamin przedmiotu wchodzi w życie z dniem 01.10.2022 roku.
Koordynator przedmiotu
dr hab. n. o zdr. Andrzej Knapik, prof. SUM

Deklaracja dostępności