Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu

Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu

 

dla studentów I roku kierunku Fizjoterapii, prowadzonych

 w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu

Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

w roku akademickim 2022/2023

 

Zajęcia z przedmiotu Wychowanie Fizyczne prowadzone są w oparciu o Regulamin Studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 49/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. Senatu.

 

I.                    Zasady uczestnictwa w zajęciach

 

 • Uczestnictwo na ćwiczeniach jest obowiązkowe.
 • Student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach z grupą studencką do której został przypisany przez Dziekana na danych rok akademicki
 • Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej lub zalogowania się do systemu e-learningowego w przypadku zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
 • Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość potwierdzane jest przez studenta poprzez zalogowanie się w systemie e-learningowym (platforma e-learningowa SUM lub Microsoft Teams) w czasie zgodnym z harmonogramem zajęć oraz odznaczenie swojej aktywności na liście obecności.
 • Student zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad BHP, które zostaną szczegółowo omówione na pierwszych zajęciach
 • W zajęciach realizowanych w Uczelni nie może uczestniczyć Student, który ma objawy chorobowe sugerujące infekcję, w tym wirusową (tj. gorączka, kaszel, duszność, ból gardła, wydzielina z nosa, zaburzenia węchu/smaku, ból głowy, ogólne rozbicie, osłabienie itp).
 • Student na stronie internetowej  Katedry i  Zakładu  Adaptowanej   Aktywności   Fizycznej i     Sportu otrzymuje:
 1. Opis przedmiotu wraz ze szczegółowym wykazem zagadnień realizowanych na ćwiczenia.
 2. Regulamin zajęć
 3. Kartę modułu/przedmiotu
 4. Harmonogram konsultacji z nauczycielem akademickim
 • Wszystkie materiały dydaktyczne podlegają ochronie praw autorskich w zakresie własności intelektualnej. Naruszenie praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku (nagrywanie, fotografowanie, kopiowanie, rejestrowanie) będzie skutkowało wszczęciem postępowania dyscyplinarnego
 • Wszyscy studenci są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania powyższego Regulaminu oraz bieżącego śledzenia komunikatów w „Wirtualnej Uczelni”.
 • Przed przystąpieniem do ćwiczeń i/lub seminariów student zobowiązany jest przygotować się teoretycznie z tematu realizowanego w ramach danych zajęć (zgodnie z harmonogramem). Brak przygotowania do zajęć będzie równoznaczny z ich niezaliczeniem. Przygotowanie teoretyczne studenta będzie sprawdzane ustnie przed i w trakcie części praktycznej ćwiczeń.

 

 

 1. Zasady uczestnictwa w ćwiczeniach:

 

 • Ćwiczenia realizowane są stacjonarnie wg harmonogramu
 • Student aktywnie uczestniczy w każdych ćwiczeniach i jest na zajęciach w stroju sportowym oraz obuwiu zmiennym.
 • Długoterminowe zwolnienia z zajęć fizycznych nie są akceptowane.
 • Spóźnienie przekraczające 15 minut będą traktowane jako nieobecność

 

 1. Zasady uczestnictwa w ćwiczeniach na pływalni:

 

 • Na zajęcia trzeba się stawić minimum 15 minut przed czasem
 • Każdy student otrzymuje kluczyk (transponder) do szafki, który zabieramy ze sobą na basen.
 • Przed wejściem do szatni należy zdjąć buty, do szatni wchodzimy w klapkach.
 • W czasie zajęć obowiązuje strój kąpielowy (mężczyźni slipy pływackie), wskazane jest posiadanie klapek oraz okularów pływackich.
 • Obowiązuje całkowity zakaz pływania w biżuterii , zegarkach itd.
 • Obowiązuje zakaz biegania , samodzielnego wchodzenia do wody, żucia gumy w czasie ćwiczeń.
 • Obowiązuje absolutny zakaz skoków do wody na głowę bez zgody prowadzącego.
 • Nie należy spożywać posiłków na ok 1 – 2 h przed zajęciami.
 • Wszystkie urazy , kontuzje lub inne sytuacje powiązane ze zdrowiem , student ma obowiązek natychmiast zgłosić prowadzącemu.

 

 

II.                  Zasady usprawiedliwienia nieobecności  na zajęciach ( ćwiczenia)

 

 • Wszystkie nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione
 • Nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona poprzez przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia (lekarskiego, sądowego, urzędowego) na pierwszych zajęciach po nieobecności.
 • W przypadku nieobecności na zajęciach wynikającej z uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni, oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz (konferencje, zjazdy, zebrania), działalności na rzecz Uczeni organizowanej lub współorganizowanej przez Samorząd Studencki, uczestnictwa w egzaminie poprawkowym, są usprawiedliwiane bez konieczności odrabiania, na podstawie usprawiedliwienia poświadczonego przez odpowiedni organ/osobę.
 • Istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności związanej ze zdarzeniami losowymi w formie pisemnej.

 

III.                Zasady, tryb i terminy zaliczeń:

 

Zasady  ogólne :

 • Podstawą zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie i uznanie efektów uczenia się przypisanych do przedmiotu i określonych w karcie modułu/przedmiotu.

 

Ćwiczenia:

 • Wymagane jest 100% frekwencji we wszystkich zajęciach.
 • Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest czynny udział w zajęciach oraz wykonywanie poleceń prowadzącego
 • Oddanie i otrzymanie pozytywnej oceny z jednego konspektu (planu) zajęć z wybranej dyscypliny sportu podanej przez prowadzącego w pierwszym semestrze oraz oddanie i zaliczenie jednego konspektu w semestrze drugim.
 • Przeprowadzenie, dla grupy, jednych zajęć w semestrze pierwszym– ocena.
 • Przepłynięcie 50 metrów jednym wybranym stylem – ocena za technikę

 

 

IV.               Warunki odrabiania zajęć z przyczyn usprawiedliwionych

 

 • Zajęcia praktyczne (ćwiczenia) student zobowiązany jest uzupełnić w ramach zajęć z innymi grupami, po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.
 • Student w danym dniu może odrobić tylko jedne zajęcia.
 • Zajęcia powinny być odrabiane na bieżąco, najpóźniej do dwóch tygodni po zaistnieniu nieobecności.

 

 

V.                 Forma egzaminu / Zaliczenia końcowego

 

 • Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny na podstawie obecności studenta na zajęciach oraz uzyskaniem pozytywnych ocen za konspekt, prowadzenie zajęć i przepłynięcie 50 m .

 

 

VI.               Sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach zaliczeń końcowych i egzaminów.

 

 • Wyniki zaliczeń końcowych i egzaminów ogłoszone będą w ciągu 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu, w „Wirtualnej Uczelni”.

 

 

VII.             Zasady konsultacji z nauczycielem akademickim

 

 • Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Jednostki oraz na tablicach ogłoszeń mieszczących się w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu.

 

VIII.           Kwestie sporne i niezawarte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 49/2022 Senatu SUM z dnia 29 czerwca 2022 r.

 

IX.               W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i wynikających z niej Zarządzeń Rektora SUM możliwa jest zmiana trybu i formy prowadzenia zajęć, zaliczeń i egzaminów.

 

X.                  Regulamin przedmiotu wchodzi w życie z dniem 01.10.2022 roku.

Deklaracja dostępności