Prawa pacjenta

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU:

Prawa pacjenta
dla studentów II roku kierunku Coaching medyczny, prowadzonego w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach w roku akademickim 2022/2023

Zajęcia z przedmiotu Prawa pacjenta prowadzone są w oparciu
o Regulamin Studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 49/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. Senatu

 

 1. Zasady uczestnictwa w zajęciach
 2. Uczestnictwo na wykładach jest obowiązkowe.
 3. Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia prowadzone
  w formie stacjonarnej lub zalogowania się do systemu e-learningowego w przypadku zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
 4. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
  na odległość potwierdzane jest przez studenta poprzez zalogowanie się w systemie
  e-learningowym (platforma e-learningowa SUM lub Microsoft Teams) w czasie zgodnym
  z harmonogramem zajęć oraz odznaczenie swojej aktywności na liście obecności.
 5. W zajęciach realizowanych w Uczelni nie może uczestniczyć Student, który ma objawy chorobowe sugerujące infekcję, w tym wirusową (tj. gorączka, kaszel, duszność, ból gardła, wydzielina z nosa, zaburzenia węchu/smaku, ból głowy, ogólne rozbicie, osłabienie itp).
  6. Student na stronie internetowej Katedry i Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej
  i Sportu
  otrzymuje:

 6. Opis przedmiotu wraz ze szczegółowym wykazem zagadnień realizowanych
  na seminariach i ćwiczeniach.
  2. Regulamin zajęć.
  3. Kartę modułu/przedmiotu.
  4. Harmonogram konsultacji z nauczycielem akademickim.

 7. Wszystkie materiały dydaktyczne podlegają ochronie praw autorskich w zakresie własności intelektualnej.
  8. Naruszenie praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku (nagrywanie, fotografowanie, kopiowanie, rejestrowanie) będzie skutkowało wszczęciem postępowania dyscyplinarnego
  9. Wszyscy studenci są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania powyższego Regulaminu oraz bieżącego śledzenia komunikatów w „Wirtualnej Uczelni”.


 8. Zasady usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach (seminaria, ćwiczenia)
  1. Wszystkie nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione.
  2. Nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona poprzez przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia (lekarskiego, sądowego, urzędowego) na pierwszych zajęciach po nieobecności.
  3. W przypadku nieobecności na zajęciach wynikającej z uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni, oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz (konferencje, zjazdy, zebrania), działalności na rzecz Uczelni organizowanej lub współorganizowanej przez Samorząd Studencki, uczestnictwa w egzaminie poprawkowym, są usprawiedliwiane bez konieczności odrabiania, na podstawie usprawiedliwienia poświadczonego przez odpowiedni organ/osobę.


III. Zasady, tryb i terminy zaliczeń:
Warunkiem zaliczenia wykładów jest obecność oraz rozwiązanie testu końcowego sprawdzającego wiedzę uzyskaną podczas zajęć w terminie ustalonym przez prowadzącego ze starostą roku (po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu).

 

Zasady ogólne
1. Student, który brał udział we wszystkich zajęciach, odrobił lub usprawiedliwił nieobecność może zostać dopuszczony do zaliczenia
2. Brak zaliczenia z przedmiotu jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
3. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z zaliczenia Studentowi przysługuje prawo do jednego zaliczenia poprawkowego.
4. Zaliczenie składa się z części teoretycznej.

 1. Część teoretyczna zaliczenia odbędzie się w formie stacjonarnej lub zdalnej (platforma
  e-learningowa) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pytania w teście zaliczeniowym obejmują materiał z wykładów. Termin i forma zaliczenia teoretycznego będzie ustalona ze starostą roku.
  6. W czasie trwania zaliczenia studenta obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktowania się osobistego lub za pośrednictwem urządzeń elektronicznych z osobami postronnymi oraz korzystania z materiałów pomocniczych. Nieprzestrzeganie zasad stanowi podstawę do przerwania zaliczenia, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

 2. Zasady ustalania oceny z przedmiotu
  Na ocenę końcową składa się: obecności na zajęciach, aktywności na zajęciach, ocena
  z przygotowania prezentacji na zadany temat, ocena z testu końcowego.

Ocena końcową stanowi średnią ważoną ocen uzyskanych z zaliczania praktycznego ( waga 0,4) i teoretycznego (waga 0,6)

Obowiązująca skala oceniania przy weryfikacji efektów uczenia się:

100% - 90% bdb (5.0)
89% - 85% pdb (4.5)
84% - 80% db (4.0)
79% - 75% ddb (3.5)
74% - 60% dost (3.0)
59% - 0% ndst (2.0)

W przypadku egzaminów testowych zaliczenie uzyskuje się po osiągnięciu 70% poprawnych odpowiedzi
zgodnie z przedstawioną skalą:
100% - 90% bdb (5.0)
89% - 85% pdb (4.5)
84% - 80% db (4.0)
79% - 75% ddb (3.5)
74% - 70% dost (3.0)
69% - 0% ndst (2.0)

 1. Sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach zaliczeń końcowych i egzaminów.
  Wyniki zaliczeń końcowych ogłoszone będą w ciągu 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia zaliczenia, w „Wirtualnej Uczelni”.

 2. Konsultacje z nauczycielem akademickim
  Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu oraz zamieszczonym
  na stronie internetowej jednostki.

Student może konsultować się z nauczycielem prowadzącym w sprawach organizacyjnych przez kontakt mailowy lub w trakcie zajęć dydaktycznych.

 

VII. Możliwość wglądu do prac pisemnych studenta
Zgodnie z Regulaminem Studiów (par. 24, ust.1) student ma prawo do wglądu ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań oraz kluczem odpowiedzi w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników w godzinach konsultacji z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia.

VIII. Kwestie sporne i niezawarte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 49/2022 Senatu SUM z dnia 29 czerwca 2022r.

 1. IX. W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i wynikających z niej Zarządzeń Rektora SUM możliwa jest zmiana trybu i formy prowadzenia zajęć, zaliczeń i egzaminów.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2022 roku.Koordynator przedmiotu

Dr hab. n. o zdrowiu Ryszard Plinta, prof. SUM

Deklaracja dostępności