Podstawy rehabilitacji

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU
Podstawy Rehabilitacji


dla studentów I roku II stopnia kierunku Kosmetologia prowadzonych w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu w roku akademickim 2022/2023


Zajęcia z przedmiotu Wychowanie Fizyczne prowadzone są w oparciu o Regulamin Studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 49/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. Senatu.


I. Zasady uczestnictwa w zajęciach
 Uczestnictwo na ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowe.
 Student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach z grupą studencką, do której został przypisany na danych rok akademicki
 Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej lub zalogowania się do systemu e-learningowego w przypadku zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
 Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość potwierdzane jest przez studenta poprzez zalogowanie się w systemie e-learningowym (platforma e-learningowa SUM lub Microsoft Teams) w czasie zgodnym z harmonogramem zajęć oraz odznaczenie swojej aktywności na liście obecności.
 Student zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad BHP, które zostaną szczegółowo omówione na pierwszych zajęciach
 W zajęciach realizowanych w Uczelni nie może uczestniczyć Student, który ma objawy chorobowe sugerujące infekcję, w tym wirusową (tj. gorączka, kaszel, duszność, ból gardła, wydzielina z nosa, zaburzenia węchu/smaku, ból głowy, ogólne rozbicie, osłabienie itp).
 Student na stronie internetowej Katedry i Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu otrzymuje:
1. Opis przedmiotu wraz ze szczegółowym wykazem zagadnień realizowanych na ćwiczenia.
2. Regulamin zajęć
3. Kartę modułu/przedmiotu
4. Harmonogram konsultacji z nauczycielem akademickim
 Wszystkie materiały dydaktyczne podlegają ochronie praw autorskich w zakresie własności intelektualnej. Naruszenie praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku (nagrywanie, fotografowanie, kopiowanie, rejestrowanie) będzie skutkowało wszczęciem postępowania dyscyplinarnego
 Wszyscy studenci są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania powyższego Regulaminu oraz bieżącego śledzenia komunikatów w „Wirtualnej Uczelni”.
II. Zasady uczestnictwa w seminariach
 Przed przystąpieniem do seminarium student zobowiązany jest przygotować się teoretycznie z tematu realizowanego w ramach danych zajęć zgodnie z harmonogramem. Brak przygotowania do zajęć będzie równoznaczny z ich nie zaliczeniem. Przygotowanie teoretyczne studenta będzie sprawdzane w trakcie zajęć.
III. Zasady uczestnictwa w ćwiczeniach
 Student aktywnie uczestniczy w każdych ćwiczeniach i jest na zajęciach w stroju sportowym oraz obuwiu zmiennym. Długoterminowe zwolnienia z zajęć fizycznych nie są akceptowane. Spóźnienie przekraczające 15 minut będzie traktowane jako nieobecność
IV. Zasady usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach ( ćwiczenia/seminaria)
 Wszystkie nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione
 Nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona poprzez przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia (lekarskiego, sądowego, urzędowego) na pierwszych zajęciach po nieobecności.
 W przypadku nieobecności na zajęciach wynikającej z uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni, oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz (konferencje, zjazdy, zebrania, zawody sportowe), działalności na rzecz Uczeni organizowanej lub współorganizowanej przez Samorząd Studencki, uczestnictwa w egzaminie poprawkowym, są usprawiedliwiane bez konieczności odrabiania, na podstawie usprawiedliwienia poświadczonego przez odpowiedni organ/osobę.
 Istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności związanej ze zdarzeniami losowymi w formie pisemnej.
V. Zasady, tryb i terminy zaliczeń:
Zasady ogólne :
 Podstawą zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie i uznanie efektów uczenia się przypisanych do przedmiotu i określonych w karcie modułu/przedmiotu.
Ćwiczenia / seminaria :
 Wymagana jest 100% frekwencja we wszystkich zajęciach.
 Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest czynny udział w zajęciach oraz zaliczenie wszystkich kolokwiów
 Student ma prawo do 3 krotnej poprawy nie zaliczonego kolokwium
VI. Warunki odrabiania zajęć z przyczyn usprawiedliwionych
 Zajęcia praktyczne (ćwiczenia) student zobowiązany jest uzupełnić w ramach zajęć z innymi grupami, po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.
 Student w danym dniu może odrobić tylko jedne zajęcia.
 Zajęcia powinny być odrabiane na bieżąco, najpóźniej do dwóch tygodni po zaistnieniu nieobecności.
VII. Forma egzaminu / Zaliczenia końcowego
 Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie testu jednokrotnego wyboru.
 W czasie trwania zaliczenia (testu) studenta obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktowania się osobistego lub za pośrednictwem urządzeń elektronicznych z osobami postronnymi oraz korzystania z materiałów pomocniczych Nie przestrzeganie zasad stanowi podstawę do przerwania egzaminu co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
VIII. Zasady ustalania oceny z przedmiotu.
 Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie testu.
Z egzaminu testowego zaliczenie uzyskuje się po osiągnięciu 70% poprawnych odpowiedzi zgodnie z przedstawioną skalą:
100% - 90% bdb (5,0)
89% - 85% pdb (4,5)
84% - 80% db (4,0)
79% - 75% ddb (3,5)
74% - 70% dost (3,0)
69% - 0% ndst (2,0)
IX. Sposób i tryb ogłaszania wyników oraz wglądu do prac pisemnych śródsemestralnych.
 Wyniki zaliczeń końcowych i egzaminów ogłoszone będą w ciągu 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu, w „Wirtualnej Uczelni”.
X. Zasady konsultacji z nauczycielem akademickim
 Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Jednostki oraz na tablicach ogłoszeń mieszczących się w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu.
XI. Kwestie sporne i niezawarte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 49/2022 Senatu SUM z dnia 29 czerwca 2022 r.
XII. W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i wynikających z niej Zarządzeń Rektora SUM możliwa jest zmiana trybu i formy prowadzenia zajęć, zaliczeń i egzaminów.
XIII. Regulamin przedmiotu wchodzi w życie z dniem 01.10.2022 roku.
Z up. Kierownika Zakładu
dr hab. n. o zdr. Andrzej Knapik, prof. SUM

Deklaracja dostępności