Pielęgniarstwo

Regulamin zajęć z przedmiotu MIKROBIOLOGIA I PARAZYTOLOGIA dla Studentów kierunku: Pielęgniarstwo

 

  1. Student ma obowiązek być przygotowanym do zajęć.
  2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
  3. W trakcie zajęć przewidziane są 2 kolokwia zaliczeniowe.
  4. Ocenę z przedmiotu stanowi średnia z aktywności na ćwiczeniach oraz kolokwiów cząstkowcych.
  5. Uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń jest równoznaczne z zaliczeniem wszystkich prac sprawdzających.
  6. Każdą pracę można poprawić jeden raz, po uzgodnieniu terminu z asystentem.
  7. W przypadkach losowych Student może odrobić zaległości, za zgodą asystenta w wyznaczonym terminie.
  8. W sytuacjach spornych między asystentem a Studentem, Student może odwołać się do Kierownika Zakładu.

Deklaracja dostępności