Sport osób z niepełnosprawnością

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU:

Sport Osób z Niepełnosprawnością
dla studentów IV roku kierunku Fizjoterapii, prowadzonego w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu

Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

w roku akademickim 2022/2023

Zajęcia z przedmiotu Sport Osób z Niepełnosprawnością prowadzone są w oparciu o Regulamin Studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 49/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. Senatu

 

 1. Zasady uczestnictwa w zajęciach
 2. Uczestnictwo na wykładach, seminariach oraz ćwiczeniach jest obowiązkowe.
 3. Studenta zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach z grupą studencką, do której został przypisany przez Dziekana na dany rok akademicki
 4. Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej lub zalogowania się do systemu e-learningowego w przypadku zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
 5. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość potwierdzane jest przez studenta poprzez zalogowanie się w systemie e-learningowym (platforma e-learningowa SUM lub Microsoft Teams) w czasie zgodnym z harmonogramem zajęć oraz odznaczenie swojej aktywności na liście obecności.
 6. Student zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad BHP, które zostaną szczegółowo omówione na pierwszych zajęciach
  6. W zajęciach realizowanych w Uczelni nie może uczestniczyć Student, który ma objawy chorobowe sugerujące infekcję, w tym wirusową (tj. gorączka, kaszel, duszność, ból gardła, wydzielina z nosa, zaburzenia węchu/smaku, ból głowy, ogólne rozbicie, osłabienie itp).
  7. Student na stronie internetowej Katedry i Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu
  otrzymuje:

 7. Opis przedmiotu wraz ze szczegółowym wykazem zagadnień realizowanych na wykładach, ćwiczenia.
  2. Regulamin zajęć
  3. Kartę modułu/przedmiotu
  4. Harmonogram konsultacji z nauczycielem akademickim

 8. Wszystkie materiały dydaktyczne podlegają ochronie praw autorskich w zakresie własności intelektualnej.
  9. Naruszenie praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku (nagrywanie, fotografowanie, kopiowanie, rejestrowanie) będzie skutkowało wszczęciem postępowania dyscyplinarnego
  10. Wszyscy studenci są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania powyższego Regulaminu oraz bieżącego śledzenia komunikatów w „Wirtualnej Uczelni”.
  11. Przed przystąpieniem do ćwiczeń i/lub seminariów student zobowiązany jest przygotować się teoretycznie z tematu realizowanego w ramach danych zajęć (zgodnie z harmonogramem). Brak przygotowania do zajęć będzie równoznaczny z ich niezaliczeniem. Przygotowanie teoretyczne studenta będzie sprawdzane ustnie przed i w trakcie części praktycznej ćwiczeń.

 9. a) Zasady uczestnictwa w wykładach
  Wykłady realizowane są w systemie e-learningowym (platforma e-learningowa, Microsoft Teams)

 10. b) Zasady uczestnictwa w ćwiczeniach

Ćwiczenia realizowane są stacjonarnie wg harmonogramu. Obowiązuje strój sportowy i obuwie sportowe na zmianę. Przed przystąpieniem do ćwiczeń student zobowiązany jest przygotować się teoretycznie z tematu realizowanego w ramach danych zajęć zgodnie z harmonogramem. Przygotowanie teoretyczne będzie sprawdzane w części teoretycznej i praktycznej ćwiczeń. Student zobowiązany jest do czynnego udziału w zajęciach.

II. Zasady usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach.
1. Wszystkie nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione
2. Nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona poprzez przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia (lekarskiego, sądowego, urzędowego) na pierwszych zajęciach po nieobecności.
3. W przypadku nieobecności na zajęciach wynikającej z uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni, oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz (konferencje, zjazdy, zebrania), działalności na rzecz Uczelni organizowanej lub współorganizowanej przez Samorząd Studencki, uczestnictwa w egzaminie poprawkowym, są usprawiedliwiane bez konieczności odrabiania, na podstawie usprawiedliwienia poświadczonego przez odpowiedni organ/osobę.
4. Zajęcia praktyczne (ćwiczenia, seminaria) student zobowiązany jest uzupełnić w ramach konsultacji z nauczycielem akademickim/ćwiczeń odrabianych, a materiał teoretyczny obowiązujący w ramach odrabianych zajęć zaliczyć u prowadzącego. Termin odrabiania zajęć należy potwierdzić u prowadzącego zajęcia.
5. Istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności związanej ze zdarzeniami losowymi w formie pisemnej, bądź odrobienia jej na podstawie aktywności w wolontariacie na rzecz osób niepełnosprawnych we współpracy z organizacjami będącymi w porozumieniu z Władzami Uczelni.


III. Zasady, tryb i terminy zaliczeń:
Wymagana jest 100% frekwencja we wszystkich zajęciach.
WYKŁADY:
Warunkiem zaliczenia wykładów jest obecność oraz rozwiązanie testu końcowego sprawdzającego wiedzę uzyskaną podczas zajęć w terminie ustalonym przez prowadzącego ze starostą roku (po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu)
ĆWICZENIA:
Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest czynny udział w zajęciach oraz/ lub przygotowanie praktycznej prezentacji na zadany temat zgodny z tematyka zajęć. Praktyczna prezentacja tematu nie jest obowiązkowa, umożliwi wykazanie się specjalistycznymi zainteresowaniami oraz umiejętnościami studenta.

 

Zasady ogólne
1. Student, który brał udział we wszystkich zajęciach, odrobił lub usprawiedliwił nieobecność może zostać dopuszczony do zaliczenia
2. Brak zaliczenia z przedmiotu lub nieusprawiedliwiona nieobecność studenta jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
3. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na zaliczeniu Studentowi przysługuje prawo do jednego zaliczenia poprawkowego.
4. Zaliczenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

 1. Część teoretyczna zaliczenia odbędzie się w formie stacjonarne lub zdalnej (platforma e-learningowa) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pytania w teście zaliczeniowym obejmują materiał z wykładów, seminariów i ćwiczeń. Termin i forma zaliczenia teoretycznego będzie ustalona na miesiąc przed ze starostą roku.
  6. Część praktyczna to czynny udział w ćwiczeniach i seminariach oraz praktyczna prezentacja na wybrany temat zgodny z tematyką przedmiotu
  7. W czasie trwania egzaminu/zaliczenia studenta obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktowania się osobistego lub za pośrednictwem urządzeń elektronicznych z osobami postronnymi oraz korzystania z materiałów pomocniczych. Nieprzestrzeganie zasad stanowi podstawę do przerwania zaliczenia, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

 2. Zasady ustalania oceny z przedmiotu
  Na ocenę końcową składa się: obecności na zajęciach, aktywności na zajęciach, ocena z przygotowania prezentacji na zadany temat, ocena z testu końcowego.

Ocena końcową w przypadku uzyskania dodatkowej oceny z prezentacji praktycznej stanowi średnią ważoną ocen uzyskanych z zaliczania praktycznego ( waga 0,4) i teoretycznego (waga 0,6)

Obowiązująca skala oceniania przy weryfikacji efektów uczenia się:

100% - 90% bdb (5.0)
89% - 85% pdb (4.5)
84% - 80% db (4.0)
79% - 75% ddb (3.5)
74% - 60% dost (3.0)
59% - 0% ndst (2.0)

W przypadku egzaminów testowych zaliczenie uzyskuje się po osiągnięciu 70% poprawnych odpowiedzi
zgodnie z przedstawioną skalą:
100% - 90% bdb (5.0)
89% - 85% pdb (4.5)
84% - 80% db (4.0)
79% - 75% ddb (3.5)
74% - 70% dost (3.0)
69% - 0% ndst (2.0)

 1. Sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach zaliczeń końcowych i egzaminów.
  Wyniki zaliczeń końcowych i egzaminów ogłoszone będą w ciągu 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia zaliczenia, w „Wirtualnej Uczelni”.


 2. Konsultacje z nauczycielem akademickim
  Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu oraz zamieszczonym na stronie internetowej jednostki.

Student może konsultować się z nauczycielem prowadzącym w sprawach organizacyjnych przez kontakt mailowy lub w trakcie zajęć dydaktycznych.

 

VII. Możliwość wglądu do prac pisemnych studenta
a. Zgodnie z Regulaminem Studiów (par. 24, ust.1) student ma prawo do wglądu ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań oraz kluczem odpowiedzi w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników w godzinach konsultacji z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia.

VIII. Kwestie sporne i niezawarte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 49/2022 Senatu SUM z dnia 29 czerwca 2022r.

 1. IX. W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i wynikających z niej Zarządzeń Rektora SUM możliwa jest zmiana trybu i formy prowadzenia zajęć, zaliczeń i egzaminów.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2022 roku.

Deklaracja dostępności