Położnictwo

Regulamin zajęć z przedmiotu MIKROBIOLOGIA I PARAZYTOLOGIA dla Studentów kierunku: Położnictwo

 

  1. Student ma obowiązek być przygotowanym do zajęć.
  2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
  3. Ocenę z przedmiotu stanowi wynik egazaminu.
  4. Warunkiem dopuszczenia do egazaminu jest zaliczenie ćwiczeń.
  5. Uzyskanie zaliczenia jest równoznaczne z aktywnością na zajęciach i wykonaniem prac sprawdzających.
  6. W przypadkach losowych Student może odrobić zaległości, za zgodą asystenta w wyznaczonym terminie.
  7. W sytuacjach spornych między asystentem a Studentem, Student może odwołać się do Kierownika Zakładu.

Deklaracja dostępności