Położnictwo

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU
Aktywność Ruchowa Adaptowana


dla studentów I roku IIo kierunku Położnictwo prowadzonych w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach w roku akademickim 2022/2023


Zajęcia z przedmiotu Aktywność Ruchowa Adaptowana prowadzone są w oparciu o Regulamin Studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 49/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. Senatu.


I. Zasady uczestnictwa w zajęciach
 Uczestnictwo na wykładach, seminariach oraz ćwiczeniach jest obowiązkowe.
 Student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach z grupą studencką, do której został przypisany przez Dziekana na dany rok akademicki
 Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej lub zalogowania się do systemu e-learningowego w przypadku zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
 Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość potwierdzane jest przez studenta poprzez zalogowanie się w systemie e-learningowym (platforma e-learningowa SUM lub Microsoft Teams) w czasie zgodnym z harmonogramem zajęć oraz odznaczenie swojej aktywności na liście obecności.
 Student zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad BHP, które zostaną szczegółowo omówione na pierwszych zajęciach
 W zajęciach realizowanych w Uczelni nie może uczestniczyć Student, który ma objawy chorobowe sugerujące infekcję, w tym wirusową (tj. gorączka, kaszel, duszność, ból gardła, wydzielina z nosa, zaburzenia węchu/smaku, ból głowy, ogólne rozbicie, osłabienie itp).
 Student na stronie internetowej Katedry i Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu otrzymuje:
1. Opis przedmiotu wraz ze szczegółowym wykazem zagadnień realizowanych na wykładach, ćwiczenia i seminariach
2. Regulamin zajęć
3. Kartę modułu/przedmiotu
4. Harmonogram konsultacji z nauczycielem akademickim
 Wszystkie materiały dydaktyczne podlegają ochronie praw autorskich w zakresie własności intelektualnej.
 Naruszenie praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku (nagrywanie, fotografowanie, kopiowanie, rejestrowanie) będzie skutkowało wszczęciem postępowania dyscyplinarnego
 Wszyscy studenci są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania powyższego Regulaminu oraz bieżącego śledzenia komunikatów w „Wirtualnej Uczelni”.
 Przed przystąpieniem do ćwiczeń i/lub seminariów student zobowiązany jest przygotować się teoretycznie z tematu realizowanego w ramach danych zajęć (zgodnie z harmonogramem). Brak przygotowania do zajęć będzie równoznaczny z ich niezaliczeniem. Przygotowanie teoretyczne studenta będzie sprawdzane ustnie przed i w trakcie części praktycznej ćwiczeń.
a) Zasady uczestnictwa w wykładach
Wykłady realizowane są w systemie e-learningowym (platforma e-learningowa, Microsoft Teams)
b) Zasady uczestnictwa w seminariach
Seminaria realizowane są stacjonarnie wg harmonogramu.
c) Zasady uczestnictwa w ćwiczeniach
Ćwiczenia realizowane są stacjonarnie wg harmonogramu. Obowiązuje strój sportowy i obuwie sportowe na zmianę.
Spóźnienie przekraczające 15 minut będą traktowane jako nieobecność.
II. Zasady usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach (seminaria, ćwiczenia)
 Wszystkie nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione
 Nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona poprzez przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia (lekarskiego, sądowego, urzędowego) na pierwszych zajęciach po nieobecności.
 W przypadku nieobecności na zajęciach wynikającej z uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni, oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz (konferencje, zjazdy, zebrania), działalności na rzecz Uczelni organizowanej lub współorganizowanej przez Samorząd Studencki, uczestnictwa w egzaminie poprawkowym, są usprawiedliwiane bez konieczności odrabiania, na podstawie usprawiedliwienia poświadczonego przez odpowiedni organ/osobę.
 Zajęcia praktyczne (ćwiczenia) student zobowiązany jest uzupełnić w ramach konsultacji z nauczycielem akademickim/ćwiczeń odrabianych, a materiał teoretyczny obowiązujący w ramach odrabianych zajęć zaliczyć u prowadzącego. Termin odrabiania zajęć należy potwierdzić u prowadzącego zajęcia.
 Istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności związanej ze zdarzeniami losowymi w formie pisemnej.
III. Zasady, tryb i terminy zaliczeń:
Wymagana jest 100% frekwencja we wszystkich zajęciach.
WYKŁADY:
Warunkiem zaliczenia wykładów jest obecność oraz rozwiązanie testu końcowego sprawdzającego wiedzę uzyskaną podczas zajęć w terminie ustalonym przez prowadzącego ze starostą roku (po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu)
SEMINARIA:
Warunkiem uzyskania zaliczenia z seminariów jest przygotowanie teoretyczne w zakresie tematyki realizowanej w ramach programu na każde zajęcia, przygotowanie prezentacji na zadany temat oraz rozwiązanie testu sprawdzającego zdobytą wiedzę w terminie ustalonym przez prowadzącego ze starostą roku (po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu).
ĆWICZENIA:
Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest czynny udział w zajęciach.
Zasady ogólne:
1. Student, który brał udział we wszystkich zajęciach, odrobił lub usprawiedliwił nieobecność może zostać dopuszczony do zaliczenia
2. Brak zaliczenia z przedmiotu lub nieusprawiedliwiona nieobecność studenta jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
3. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na zaliczeniu Studentowi przysługuje prawo do jednego zaliczenia poprawkowego.
4. Część teoretyczna zaliczenia odbędzie się w formie zdalnej (platforma e-learningowa) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
5. Część praktyczna to czynny udział w ćwiczeniach i seminariach.
6. Pytania obejmują materiał z wykładów, seminariów i ćwiczeń.
7. W czasie trwania egzaminu/zaliczenia studenta obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktowania się osobistego lub za pośrednictwem urządzeń elektronicznych z osobami postronnymi oraz
korzystania z materiałów pomocniczych. Nieprzestrzeganie zasad stanowi podstawę do przerwania zaliczenia, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
IV. Zasady ustalania oceny z przedmiotu
 Ocena końcowa ustalana jest według zasad: obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji na zadany temat, rozwiązanie testu końcowego. W przypadku egzaminów testowych zaliczenie uzyskuje się po osiągnięciu 70% poprawnych odpowiedzi zgodnie z przedstawioną skalą:
100% - 90% bdb (5.0)
89% - 85% pdb (4.5)
84% - 80% db (4.0)
79% - 75% ddb (3.5)
74% - 70% dost (3.0)
59% - 0% ndst (2.0)
V. Sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach zaliczeń końcowych i egzaminów.
Wyniki zaliczeń końcowych i egzaminów ogłoszone będą w ciągu 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia zaliczenia, w „Wirtualnej Uczelni”.
VI. Konsultacje z nauczycielem akademickim
Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu oraz zamieszczonym na stronie internetowej jednostki.
VII. Możliwość wglądu do prac pisemnych studenta
a. Zgodnie z Regulaminem Studiów (par. 24, ust.1) student ma prawo do wglądu ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań oraz kluczem odpowiedzi w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników w godzinach konsultacji z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia.
VIII. Kwestie sporne i niezawarte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 49/2022 Senatu SUM z dnia 29 czerwca 2022 r.
IX. W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i wynikających z niej Zarządzeń Rektora SUM możliwa jest zmiana trybu i formy prowadzenia zajęć, zaliczeń i egzaminów.
X. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2022 roku.

Deklaracja dostępności