Fizjoterapia

Regulamin zajęć z przedmiotu Fizjologia dla Studentów kierunku: Fizjoterapia [SEMINARIA]
[studnia jednolite stacjonarne, niestacjonarne] WNoZ SUM

 

 1. Student ma obowiązek być przygotowanym do zajęć.
 2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
 3. W trakcie zajęć przewidziane są 2 kolokwia zaliczeniowe.
 4. Zaliczenie seminariów odbywa się na zasadzie uzyskania pozytywnej oceny z aktywności na zajęciach oraz z kolokwiów cząstkowych.
 5. Każdą pracę można poprawić jeden raz, po uzgodnieniu terminu z asystentem.
 6. Zaliczenie seminariów uprawnia do przystąpienia do egzaminu końcowego.
 7. Ocenę z przedmiotu stanowi wynik egzaminu.
 8. W przypadkach losowych Student może odrobić zaległości, za zgodą asystenta w wyznaczonym terminie.
 9. W sytuacjach spornych między asystentem a Studentem, Student może odwołać się do Kierownika Zakładu.

 

Regulamin zajęć z przedmiotu Fizjologia dla Studentów kierunku: Fizjoterapia [ĆWICZENIA]
[studnia jednolite stacjonarne, niestacjonarne] WNoZ SUM

 

 1. Student ma obowiązek być przygotowanym do zajęć.
 2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
 3. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na zasadzie sprawdzenia przygotowania Studenta do zajęć i znajomości omawianego tematu.
 4. Zaliczenie ćwiczeń oraz seminariów uprawnia do przystąpienia do egzaminu końcowego.
 5. Ocenę z przedmiotu stanowi wynik egzaminu.
 6. W przypadkach losowych Student może odrobić zaległości, za zgodą asystenta w wyznaczonym terminie.
 7. W sytuacjach spornych między asystentem a Studentem, Student może odwołać się do Kierownika Zakładu.

Deklaracja dostępności