Wykład monograficzny

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU
Wykład Monograficzny


dla studentów I roku kierunku Fizjoterapia w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu w Katowicach w roku akademickim 2022/2023


Zajęcia z przedmiotu Wykład Monograficzny prowadzone są w oparciu o Regulamin Studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 49/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. Senatu.


I. Zasady uczestnictwa w zajęciach
 Uczestnictwo w wykładach jest obowiązkowe.
 Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej. W przypadku zajęć prowadzonych w formie zdalnej loguje się punktualnie w czasie rozpoczęcia wykładu.
 W zajęciach realizowanych w Uczelni nie może uczestniczyć Student, który ma objawy chorobowe sugerujące infekcję, w tym wirusową (tj. gorączka, kaszel, duszność, ból gardła, wydzielina z nosa, zaburzenia węchu/smaku, ból głowy, ogólne rozbicie, osłabienie itp).
 Student na stronie internetowej Katedry i Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu może zapoznać się z następującymi dokumentami:
1. Opis przedmiotu wraz ze szczegółowym wykazem zagadnień realizowanych na ćwiczenia.
2. Regulamin zajęć
3. Kartę modułu/przedmiotu
4. Harmonogram konsultacji z nauczycielem akademickim
 Wszystkie materiały dydaktyczne podlegają ochronie praw autorskich w zakresie własności intelektualnej. Naruszenie praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku (nagrywanie, fotografowanie, kopiowanie, rejestrowanie) będzie skutkowało wszczęciem postępowania dyscyplinarnego
 Wszyscy studenci są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania powyższego Regulaminu oraz bieżącego śledzenia komunikatów w „Wirtualnej Uczelni”.
II. Zasady usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach
 Wszystkie nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione.
 Nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona poprzez przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia (lekarskiego, sądowego, urzędowego) na pierwszych zajęciach po nieobecności.
 W przypadku nieobecności na zajęciach wynikającej z uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni, oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz (konferencje, zjazdy, zebrania, zawody sportowe), działalności na rzecz Uczeni organizowanej lub współorganizowanej przez Samorząd Studencki, uczestnictwa w egzaminie poprawkowym, są usprawiedliwiane bez konieczności odrabiania, na podstawie usprawiedliwienia poświadczonego przez odpowiedni organ/osobę.
 Istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności związanej ze zdarzeniami losowymi w formie pisemnej.
III. Zasady, tryb i terminy zaliczeń:
 Podstawą zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie i uznanie efektów uczenia się przypisanych do przedmiotu i określonych w karcie modułu/przedmiotu. Jest ono uznawane poprzez obecności na zajęciach.
IV. Warunki odrabiania zajęć z przyczyn usprawiedliwionych
 Forma odrobienia nieobecności studenta na wykładzie jest ustalana z osobą prowadzącą dany wykład
IV. Forma egzaminu / Zaliczenia końcowego
 Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie obecności studenta na zajęciach
V. Sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach zaliczeń końcowych i egzaminów.
 Wyniki zaliczeń końcowych i egzaminów ogłoszone będą w ciągu 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu, w „Wirtualnej Uczelni”.
VI. Zasady konsultacji z nauczycielem akademickim
 Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Jednostki oraz na
tablicach ogłoszeń mieszczących się w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu.
VII. Kwestie sporne i niezawarte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 49/2022 Senatu SUM z dnia 29 czerwca 2022 r.
VIII. W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i wynikających z niej Zarządzeń Rektora SUM możliwa jest zmiana trybu i formy prowadzenia zajęć, zaliczeń i egzaminów.
IX. Regulamin przedmiotu wchodzi w życie z dniem 01.10.2022 roku.
Koordynator przedmiotu
dr hab. n. o zdr. Andrzej Knapik, prof. SUM

Deklaracja dostępności