Regulamin z przedmiotu Wychowanie fizyczne

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU
 

Wychowanie Fizyczne

 

dla studentów I i II  roku kierunku Lekarskiego, prowadzonych

 w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu 

Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach 

w roku akademickim 2023/2024

Filia w Bielsku-Białej

 

Zajęcia z przedmiotu Wychowanie Fizyczne prowadzone są w oparciu o Regulamin Studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 49/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. Senatu.

 

I.                    Zasady uczestnictwa w zajęciach
 

·         Uczestnictwo na  ćwiczeniach jest obowiązkowe.

·         Student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach z wyznaczoną grupą studencką.

·         Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej lub zalogowania się do systemu e-learningowego w przypadku zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

·         Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość potwierdzane jest przez studenta poprzez zalogowanie się w systemie 
e-learningowym (platforma e-learningowa SUM lub Microsoft Teams) w czasie zgodnym
 z harmonogramem zajęć oraz odznaczenie swojej aktywności na liście obecności.

·         Student zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad BHP, które zostaną szczegółowo omówione na pierwszych zajęciach.

·         W zajęciach realizowanych w Uczelni nie może uczestniczyć Student, który ma objawy chorobowe sugerujące infekcję, w tym wirusową (tj. gorączka, kaszel, duszność, ból gardła, wydzielina z nosa, zaburzenia węchu/smaku, ból głowy, ogólne rozbicie, osłabienie itp). 

·          Student na stronie internetowej  Katedry i  Zakładu  Adaptowanej   Aktywności   Fizycznej 
i     Sportu otrzymuje:

1.       Opis przedmiotu wraz ze szczegółowym wykazem zagadnień realizowanych na  ćwiczenia;

2.       Regulamin zajęć;

3.       Kartę przedmiotu;

4.       Harmonogram konsultacji nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia.

·         Wszystkie materiały dydaktyczne podlegają ochronie praw autorskich w zakresie własności intelektualnej. Naruszenie praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku (nagrywanie, fotografowanie, kopiowanie, rejestrowanie) będzie skutkowało wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.

·         Wszyscy studenci są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania powyższego Regulaminu oraz bieżącego śledzenia komunikatów w „Wirtualnej Uczelni”.

 

Zasady uczestnictwa w ćwiczeniach:

 

·         Ćwiczenia realizowane są stacjonarnie wg harmonogramu

·         Student aktywnie uczestniczy w  każdych ćwiczeniach i jest na zajęciach w stroju sportowym oraz obuwiu zmiennym.

·         Każdą nieobecność w zajęciach z wychowania fizycznego należy odrobić (z wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. II).

·         Spóźnienie przekraczające 15 minut będą traktowane jako nieobecność.

 

 

II.                  Zasady usprawiedliwienia nieobecności  na zajęciach ( ćwiczeniach) 
 

·         Wszystkie nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione.

·         Nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona poprzez przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia (lekarskiego, sądowego, urzędowego) na pierwszych zajęciach po nieobecności.

·         W przypadku nieobecności na zajęciach wynikającej z uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni, oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz (konferencje, zjazdy, zebrania, zawody sportowe), działalności na rzecz Uczelni organizowanej lub współorganizowanej przez Samorząd Studencki, uczestnictwa w egzaminie poprawkowym, są usprawiedliwiane bez konieczności odrabiania, na podstawie usprawiedliwienia poświadczonego przez odpowiedni organ/osobę.

·          Istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności związanej ze zdarzeniami losowymi 
w formie pisemnej.

 

III.                Zasady, tryb i terminy zaliczeń:
 

Zasady  ogólne :

·         Podstawą zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie i uznanie efektów uczenia się przypisanych do przedmiotu i określonych w karcie przedmiotu.

 

Ćwiczenia:

·         Wymagane jest 100% frekwencji we wszystkich zajęciach.

·         Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest czynny udział w zajęciach oraz wykonywanie poleceń prowadzącego.

 

IV.               Warunki odrabiania zajęć z przyczyn usprawiedliwionych 
 

·         Zajęcia praktyczne (ćwiczenia) student zobowiązany jest uzupełnić w ramach zajęć z innymi grupami, po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.

·         Student w danym dniu może odrobić tylko jedne zajęcia.

·         Zajęcia powinny być odrabiane na bieżąco, najpóźniej do dwóch tygodni po zaistnieniu nieobecności.

 

 

V.                 Forma egzaminu / Zaliczenia końcowego
 

·         Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny na podstawie aktywnego uczestnictwa studenta na zajęciach.

 

 

VI.               Sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach zaliczeń końcowych i egzaminów. 
 

·         Wyniki zaliczeń końcowych ogłoszone będą w ciągu 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia zaliczenia w „Wirtualnej Uczelni”.

 

 

VII.             Zasady konsultacji z nauczycielem akademickim 
 

·         Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Jednostki oraz na tablicach ogłoszeń mieszczących się w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu.

 
VIII.           Kwestie sporne i niezawarte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 49/2022 Senatu SUM z dnia 29 czerwca 2022 r. 
 
IX.               W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i wynikających z niej Zarządzeń Rektora SUM możliwa jest zmiana trybu i formy prowadzenia zajęć, zaliczeń i egzaminów. 
 
X.                  Regulamin przedmiotu wchodzi w życie z dniem 01.10.2023 roku.

Deklaracja dostępności